Документ без названия

Silahlı Qüvvələrə Yardım Fondunun bank rekvizitləri

Bankın adı: Azərbaycan Respublikası Beynəlxalq Bankı Binəqədi filialı
Bankın ünvanı: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri Z.Bünyadov 30/12 bina 5A
Bankın telefonları: (012) 562 99 41, (012) 562 93 37
Kod: 805584
VÖEN: 9900001881
Müxbir hesab: AZ03NABZ01350100000000002944
S.W.İ.F.T Cod: IBAZAZ 2X
Benefisiarın adı: S.Q.Y.F MN
VÖEN: 1300162621
Hesablaşma hesabları:  
AZN AZ98IBAZ38040019449930010202
ABŞ DOLLARI AZ88IBAZ38140018409930010202
AVRO AZ68IBAZ38140019789930010202
RUSİYA RUBLU AZ08IBAZ38140018109930010202

Silahlı Qüvvələrə Yardım Fonduna yığılan vəsaitin həcmi
1 yanvar 2017

AZN 79 212 496
ABŞ DOLLARI 212 373
AVRO 5935
RUSİYA RUBLU 5000
Bank details of the Azerbaijan Armed Forces Assistance Fund

Name: The International Bank of Azerbaijan (Binaqadi branch)
Address: 5A, 30/12  Z.Bunyadov  av. Baku, Azerbaijan
Phone: (012) 562 99 41, (012) 562 93 37
Code: 805584
TIN: 9900001881
Correspondent account: AZ03NABZ01350100000000002944
S.W.İ.F.T code: IBAZAZ 2X
Beneficiary: S.Q.Y.F MN
TIN: 1300162621
Settlement accounts:  
AZN AZ98IBAZ38040019449930010202
US DOLLAR AZ88IBAZ38140018409930010202
EURO AZ68IBAZ38140019789930010202
RUSSIAN RUBLE AZ08IBAZ38140018109930010202

The assets of the Azerbaijan Armed Forces Assistance Fund
January 1, 2017

AZN 79 212 496
US DOLLAR 212 373
EURO 5935
RUSSIAN RUBLE 5000
Банковские реквизиты Фонда помощи Вооруженным силам
Азербайджанской Республики

Наименование банка: Бинагадинский филиал Международного банка Азербайджанской Республики
Адрес банка: Азербайджанская Республика,  Баку, проспект З.Буньядова, 30/12  дом  5А
Телефоны банка: (012) 562 99 41, (012) 562 93 37
Код: 805584
ИНН: 9900001881
Корреспондентский счет: AZ03NABZ01350100000000002944
СВИФТ код: IBAZAZ 2X
Бенефициар: S.Q.Y.F MN
ИНН: 1300162621
Расчетные счета:  
AЗН AZ98IBAZ38040019449930010202
ДОЛЛАР США AZ88IBAZ38140018409930010202
ЕВРО AZ68IBAZ38140019789930010202
РОССИЙСКИЙ  РУБЛЬ AZ08IBAZ38140018109930010202

Сумма средств, накопленных в Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики
1 января 2017

AЗН 79 212 496
ДОЛЛАР США 212 373
ЕВРО 5935
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ 5000